කහතිහගම විහාරස්ථානයේදී කාගම සිරිනන්ද හිමියන්ගේ වැඩමවීමෙන් පැවති ධර්ම දේශනාව Kahathigagama Bana 2022

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *