කාගම සිරිනන්ද හිමි අමිතිරිගල, පල්ලෙකනුගල ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති ධර්ම දේශනාව 2022-04-02

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *