ධනුෂ්ක ධර්මසේන පුතුටත්, යසාර සංදීප පුතුටත් පිංපතා පවත්වන ලද මාවතගම ධර්ම දේශනාව – කාගම සිරිනන්ද හිමි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *