2022-09-04 දින පෙව. 09.00 කඩවත ඇල්දෙණිය අභිණවාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති ධර්ම දේශනාව කාගම සිරිනන්ද හිමි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *