කාගම සිරිනන්ද හිමියන්ගේ 54වන උපන්දිනදා වරකපොළ අඹගල ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරස්ථානයේ ධර්ම දේශනාව 2022-09-05

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *