ගල්වාන පුරාණ මහාවිහාර්ස්ථානෙය්දී කාගම සිරිනන්ද හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම ෙද්ශනාව – Galvana Bana

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *