පස්සෙන් යන්න ඕනි නෑ මට තනිවෙලා නිසා කොල්ලෙක් ඕනත් නෑ මට ශක්තිය තියනවා දරාගන්න | Senali Fonseka

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *