කාගම සිරිනන්ද හිමියන් ඉතා කැමැත්තෙන් ඔරුගොඩවත්තට බණ කියන්න ආවෙ ඇයි…?? Ven Kagama Sirinanda Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *