“මහජන මතයට පයින් ගහන උදවියට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *