“මගේ ජීප් එකයි, බෙන්ස් එකයි ස්වාමීන් වහන්සේට පදින්න දුන්නා”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *