මේ ගැටයට හසු උනේ ජානකී නිසා – තිළිණි මගේ අනියම් බිරිඳ නෙවෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *