අකමැත්තෙන් වුවත් ගන්න වෙන තීරණයක් ගැන ජනපති කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *