එන්නේ සිංහයා වගේ – යන්නේ නරියා වගේ..පිටි මිල අඩු කරනවද ඇහුවම පිටි සමාගම් දුවන දිවිල්ල බලන්නකෝ..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *