ගල් ගැසුවා යැයි කියූ නගෝ නගෝ ගීතයේ ගායිකාව නෝසියා කරොමතුල්ලෝ අද මොකද කරන්නේ ? | Noziya Karomatullo

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *