ධනුෂ්ක සහ තරුණිය ගැන අමුතු කතාවක්… හඬපට සහ ඡායාරූප එළියට එද්දී ධනුෂ්ක දුන් සාක්ෂිය මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *