“කොහොමද එහෙම වුණේ?…”බිලියන 390ක් දැම්මේ ඇයි ? කවුද ඒ තීන්දුව ගත්තේ ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *