ගාලු මුවදොර දෙපිරිසක් අතර උණුසුම් තත්වයක්. galle face

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *