ළමුන්ට කෙවිටෙන් තල තල තමුසේ තමුසේ කියා බනිනා මේ ගුරු මෑනියක්ද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *