ඇහුවොත් උණ, බැලුවොත් උණ මොකක්ද මේ උණ හැදෙන වෛරසය ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *