දිල්කි වේදිකාවෙන් බැස්සේ ආශාවරි සමඟ සින්දු කියන්න අකමැති හින්ද? ආශාවරි කළමනාකරු නාලක සියල්ල හෙළිකරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *