“ඔබත් වැඩි මිලට කෑවේ මේ සහල් ද?” – උකුස්සාට හසුවූ සහල් ජාවාරම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *