මනමාලිටත් වඩා හැඩට හැඩේ දිස්නෙ දුන්න, නිල්මිණි තෙන්නකෝන්ගේ ලස්සන කෙල්ලයි නිල්මිණියි මෙන්න.| Nilmini

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *