ආ හරි එහෙනම් අපි පෙළපාලිය, හරවලා යන්නද නුගේගොඩට? -නිලධාරියා නිරුත්තර වූ ප්‍රශ්නය.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *