“ලස්කිරිඤ්ඤ පවුල් පාලනය දැන් ඉවරයි…” – බුද්ධදාස විතානාරච්චි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *