මම පාර්ලිමේන්තු හිටියනම් විග්නේෂ්වරන්ගේ හක්ක පන්නනවා.. – ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා(EPISODE 2)

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *