මහනුවර පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලට යටවී අවසන් ගමන් ගිය පවුලේ සොහොයුරා විලාප තියමින් කියූ සංවේදී කතාව story

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *