මිනිස්සු මට හිනාවුනා,ලැජ්ජ කරා|මම ගොඩක් දවස්වල දුව ගැන හිතලා අඩනවා |Mrs world Caroline Jurie

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *