නුවර ඛේදවාචකයෙන් මියගිය මල්ලි ගැන අයියා කියූ සංවේදී කතාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *