ලැබුණු ඇමති ධූර ගැන නොසතුටු කට්ටියට ජනපතිතුමන් දුන්න සුපිරි උත්තරේ මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *