හඳෙන් අක්කරයක් ගන්න හදන කන්දේගම මහතා | “කොහොඹ යකා හැංඟු ළමයි අදටත් ඉන්නවා…කතා කරන්න බෑ ! ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *