සති දෙකයි ගියේ. නාකි කරවිල වැල තරුණ වෙලා. ලස්සන වෙලා. තිරිහන් කිරීම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *