රසිකයන්ගේ ඉල්ලීමට මුදල් ගෙවා ගී ගැයූ ගුනදාස කපුගේ l ජානක වික්‍රමසිංහ l Gunadhasa Kapuge

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *