කවුරුත් කැමැත්තෙන් වෙන්වෙන්නෙ නෑ නේ,කරන්නම දෙයක් නැතිම නිසා එහෙම තීරණ ගන්න වෙනවා Wathsala Diyalagoda

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *