බුදුහාමුදුරුවන් ගේ වංශය හා යක්ෂ ගෝත්‍රික හෙලයන් අතර ඇති සම්බද කම් l මානෑවේ විමලරතනහිමි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *