මානසික රෝගයක් නිසා දක්ෂ පාසල් සිසුවෙකු කාන්තා යට ඇඳුම් සොරකම් කර අහු වුණේ මෙහෙමයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *