“මේ ගෙදරින් මම යනවා මීට දුව ගවේශා” මරණයේ සංඥාව බිත්තියේ සටහන් කළ දැරියක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *