විදුලිය බිඳවැටීමත් සමඟ කොළඹ සිදුවූ දේ.මුලු කොළඹම අවුල් වෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *