ජනපතිගෙන් තවත් සුපිරි තීන්දුවක් වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි හෙට සිට කරන්න යන දේ මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *