‘2/3 බලය දුන්නේ රට විනාශ කරන්න නෙවෙයි’ – සිංහරාජ විනාශයට එරෙහි වන්න ! Ravindra Kariyawasam

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *