අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක කියනවා UNPයට උන් දේ පොහොට්ටුවට වෙන්න බැරි නෑ කියලා. ඇමතිකම ගැන කලකිරිලා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *