හැමෝම ආදරේ කරන ජනපති ආර්යාව අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිණිය ගැන හෙළිවූ කතාව මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *