මහ දවාලේ ගාල්ල බස් නැවතුම්පලේදී පොලිස් නිලධාරියා කරපු දේ නිසා එතන හිටපු හැමෝම පුදුම වුණා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *