මම සජිත් ප්‍රේමදාසට නායකත්වය බාරගන්න කිවුවට කරේ නෑනේ_රනිල් වික්‍රමසිOහ Ranil Wickremesinghe

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *