19 අහෝසි කර 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙන ඒමට කැබිනට් අනුමැතිය

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *