ත‍්‍රස්තවාදය අතුගා දැමීමේ මාවිල් ආරු සටනට නායකත්වය දුන් මේජර් ජෙනරාල් නන්ද මල්ලව ආරච්චි කියන කතාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *