උප්පැන්නේ,විවාහ සහතිකයේ, මරණ සහතිකයේ ප්‍රශ්න විසදු අන්තිම සටන Balumgala

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *