මම හැමදාම කලේ ඔයාට විරුද්ධව යන එක,ඒ නිසා ඔයා සැනසීමෙන් හිටි‍යේ නැහැ.samanalee fonseka

You might also like

Loading...