කුවේට් රටේ බංඩාර සහෝදරයාට මල පනි .හැමෝටම දෙහි කපයි ..මැදපෙරදිග මිනිස්සුන්ගේ වේදනාව තමා ඉතින් මෙවා

You might also like

Loading...