රනිල් මේ කලේ නයාට ගහලා පොල්ල වරද්දගත්තා වගේ වැඩක්, ඔහු UNPය කාගෙන විනාශ කිරීම මහා සහගහන අපරාධයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *