‘නයාට ගහලා පොල්ල වරද්ද ගන්න එපා’ – රනිල් දැන් හිටියා ඇති තීනියාවල පාලිත හිමිගෙන් තර්ජනයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *